fbpx

นอกเหนือไปจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน ศิลปะยังแฝงไปด้วยประโยชน์ที่หลากหลายต่อพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆ ของเด็กๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ พัฒนาการทางด้านร่างกาย การระบายสี การขีดเขียน รวมถึงการวาดรูป ล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) และเป็นการฝึกการทำงานของประสาทสัมผัสที่สัมพันธ์กันระหว่างมือและตา

โดยวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor Lowenfeld) นักการศึกษาศิลปะ ชาวอเมริกัน ได้แบ่งขีดความสามารถทางศิลปะตามอายุของเด็กไว้ดังนี้

     อายุ 0-2 ปี เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับศิลปะ ด้วยการดู การฟัง การรับรสและสัมผัสกลิ่น

     อายุ 2–4 ปี เป็นขั้นขีดเขียน (Scribbling Stage) เด็กๆจะเริ่มใช้อุปรณ์ทางศิลปะ เล่น ขูด เขียน ลาก วาดแบบไม่มีความหมาย และเป็นเพียงแค่การทำเพื่อความสนุกสนาน

     อายุ 4–7 ปี เป็นขั้นก่อนมีแบบแผนหรือขั้นเริ่มต้นเขียนภาพให้มีความหมาย (Pre-schematic Stage) น้องๆ จะเริ่มวาดให้เข้าใจด้วยการแทนค่าเป็นสัญลักษณ์ น้องบางคนจะสามารถสื่อถึงความหมายได้โดยการบอกเล่าแต่ลักษณะการวาดจะเป็นรูปที่ยังไม่เหมือนจริง

     อายุ 7–9 ปี  เป็นขั้นของการใช้สัญลักษณ์หรือขั้นเขียนภาพได้คล้ายของจริง (Schematic Stage) ซึ่งเด็กเริ่มจะสามารถวาดรูปคล้ายจริงได้หรือลอกแบบตามสิ่งที่เห็น

คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มจากการให้ลูกเรียนรู้สีของวัตถุต่างๆรอบตัว เพื่อที่เด็กๆจะสามารถจดจำสีต่างๆได้ จากนั้นค่อยเริ่มพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กและมัดใหญ่ โดยให้พวกเขาวาดรูประบายสีในขนาดพื้นที่ที่เล็กใหญ่แตกต่างกันค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *