fbpx

Tag Archives: 1-2ขวบ

ขีดความสามารถทางศิลปะของลูกน้อย

นอกเหนือไปจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน ศิลปะยังแฝงไปด้วยประโยชน์ที่หลากหลายต่อพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆ ของเด็กๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ พัฒนาการทางด้านร่างกาย การระบายสี การขีดเขียน รวมถึงการวาดรูป ล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) และเป็นการฝึกการทำงานของประสาทสัมผัสที่สัมพันธ์กันระหว่างมือและตา โดยวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor [...]

เลือกของเล่นอย่างไรให้กับเด็กวัย1-2ขวบ

  ในช่วงวัยเตาะแตะ หรือช่วงอายุ 1-2 ปี วัยนี้จะมีการพัฒนาทางด้าน “กล้ามเนื้อและภาษา” ดังนั้นของเล่นที่เหมาะแก่การเสริมพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ควรเป็นของเล่นเช่น รถลาก กล่องที่มีช่อง 3-4 ช่อง สำหรับใส่แท่งพลาสติกทีมีรูปทรงต่างๆ ดินสอเทียน สำหรับให้เด็กเริ่มต้นเลียนแบบเส้นตรง สมุดภาพสัตว์ [...]